Pengertian, Elemen dan Jenis Teori Komunikasi

Pengertian, Elemen dan Jenis Teori Komunikasi

Pengertian Teori Komunikasi

Teori komunikasi yakni suatu pandangan dan juga sebuah strategi yang membentuk alat dan rangka kerja pada suatu perkara yang akan dilaksanakan dalam proses komunikasi, teori ini akan mengarahkan bentuk serta kaidah dalam komunikasi yang akan dibuat. Dengan penulisan ini maka penjelasan mengenai teori – teori komunikasi yang akan dibuat. Terdapat dua aspek utama yang dapat dilihat secara lengsung pada bidang ini sebagai suatu bidang pengkajian yang baru.

Yang pertama ialah perkembangan dari beberapa kejadian atau sudut seperti perindustrian, teknologi komunikasi dan politik dunia. Dalam dunia teknologi komunikasi seperti telefon, radio, satelit dan televisi, rangkaian komputer telah menghasilkan ide untuk melihat apakah kesan perkembangan teknologi komunikasi pada perorangan atua individu dan masyarakat pada sebuah negara.

Perkembangan pada politik dunia memperlihatkan kesan politik pada publik sehingga memperlihatkan propaganda dan pendapat umum.

Pengertian Ilmu Komunikasi

Pada dasarnya ilmu komunikasi sendiri mempunyai ciri khas yang sama dnegan ilmu secara umum. Yang menjadi pembeda ialah objek kajiannya, dimana perhatian yang sudah fokus pada kejadian – kejadian komunikasi pada manusia atau antar manusia. Mengenai hal ini, BErger dan Chafee mengatakan bahwa ilmu komunikasi ialah pengamatan pada produksi, proses dan pengaruh pada sistem tanda serta lambang melalui pengembangan teori – teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan pada produksi, pengaruh serta proses dari sistem tand adan lambang.

BACA JUGA :   Pengertian, Hal Penting, Elemen Dasar dan Manfaat Kepercayaan (Trust)

Macam – Macam Komunikasi

Elemen dasar dari komunikasi menjadikan objek studi mengenai teori komunikasi.

– Sumber

Shannon mengutarakan unsur ini sebagai Sumber Informasi yang akan menghasilkan urutan pesan yang akan dikomunikasikan ke terminal penerima.

– Pengirim

Shannon juga menyebut unsur ini sebagia penyebar atau pemancar yang beroprasi pada pesan dalam beberapa cara untuk menghasilkan sinyal yang cocok untuk meneruskannya dengan saluran tersebut. Aristoteles menyebut unsur ini sebagai speaker atua orator.

– Channel

Bagi seorang Shannonm saluran ialah hanay sebuah media yang dipakai untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima.

– Penerima

Menurut Shannon, penerima ialah seseornag yang melaakukan operasi kebalikan dari yang dilakukan oleh pemancar. dengan melakukan rekonstruksi pesan dari sinyal.

– Tujuan

Menurut Shannon, tujuan yakni seorang atua suatu hal kepada siapa pesan ini akan ditunjukan.

– Pesan

Berasal dari bahasa latin Mittere yang artinya untuk mengirim, pesannya berupa sebuah konsep, komunikasi, informasi atau sebuah pernyataan yang dikirim dalam bentuk, direkam, ditulis atau dalam bentuk visuall verbal pada penerima.

– Tanggapan

– Elemen positif, negatif dan entropik.

Jenis – Jenis Komunikasi

– Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan ialah komunikasi yang dilakukan secara langsung yakni komunikasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang saling bertatap muka seacar langsung dan tidak ada jarak atau alat yang dpat membatasi. Komunikasi lisan ini terjadi ketika dau orang atau lebih saling berbicara atau berdialog, berpidato, ketika wawancara atua rapat.

Komunikasi isan secara tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat, seperti telepon, handphone, VoIP dan lain sebagainya karena adanya jarak dengan di pembicara dengan lawan bicaranya.

BACA JUGA :   Nama Pakaian Adat di Indonesia 34 Provinsi

– Komunikasi Tulisan

Komunikasi tulisan ialah komunikasi yang dilakukan dnegan mengguanakan tulisan tanpa ada pembicaraan langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Bisa dimengerti oleh sang penerima, komunikasi tulisan dapat juga berupa surat – menyurat, sms, surat elektronik dan lain sebagainya.

Sekian penjelasan dari kami tentang Pengertian, Elemen dan Jenis Teori Komunikasi, terima kasih telah menyempatkan membaca, semoga artikel yang anda baca bermanfaat

Baca Juga >>>

You May Also Like

About the Author: Estriana Fiwka