Pengertian Bahasa dan Hakikat Bahasa Menurut Para Ahli

Pengertian Bahasa dan Hakikat Bahasa Menurut Para Ahli

Pengertian Bahasa dan Hakikat Bahasa Menurut Para Ahli – Kali ini kita akan membahas tentang penjelasan Bahasa. Dan untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasannya berikut ini :

Pengertian Bahasa dan Hakikat Bahasa Menurut Para Ahli

A. Pengertian Bahasa

Bahasa ialah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa terdiri dari kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing dari kata mempunyai makna, yakni hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili oleh kumpulan kata atau kosakata itu, oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad dan disertai dengan penjelasan artinya serta kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus.

Berikut beberapa pengertian bahasa menurut para ahli

1. Harimurti Kridalaksana (1985:12)
Bahasa iadalah sistem bunyi bermakna yang digunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2001:88)
Bahasa merupakan sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, serta mengidentifikasikan diri.

3. Finoechiaro (1964:8)
Bahasa yakni sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu, atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu, berkomunikasi atau berinteraksi.

4. Carol (1961:10)
Bahasa ialah sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan dengan lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, peristiwa, dan proses yang terdapat di sekitar manusia.

5. I.G.N. Oka dan Suparno (1994:3)
Bahasa yakni sistem lambang bunyi oral yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi.

BACA JUGA :   Membuat Sinopsis Novel Remaja

6. Kamus Linguistik (2001:21)
Bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk kerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.

7. Gorys Keraf (1984:1 dan 1991:2)
Bahasa yakni komunikasi antar anggota masyarakat, yang berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.

8. D.P. Tambulan (1994:3)
Bahasa ialah untuk memahami pikiran dan perasaan, dan menyatakan pikiran dan perasaan.

9. H.G. Brown (1987:4)
Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi dengan menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat, dan menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer.

B. Hakikat Bahasa

A. Hakikat atau Pengertian Bahasa
Bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasikan diri. (Kridalaksana: 1983)

Ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa ialah:

a. Bahasa ialah sebuah sistem.
b. Bahasa berwujud lambang.
c. Bahasa berupa bunyi,
d. Bahasa bersifat arbitrer.
e. Bahasa bermakna.
f. Bahasa bersifat konvensional.
g. Bahasa bersifat unik.
h. Bahasa bersifat universal.
i. Bahasa bersifat produktif.
j. Bahasa bervariasi.
k. Bahasa bersifat dinamis.
l. Bahasa manusiawi.

Itulah sekilas penjelasan tentang Pengertian Bahasa dan Hakikat Bahasa Menurut Para Ahli, terima kasih telah menyempatkan membaca, semoga artikel yang anda baca bermanfaat, jangan sungkan untuk mengirimkan kritik maupun saran kepada redaksi kami

Baca Juga >>>

You May Also Like

About the Author: Estriana Fiwka