Definisi Akhlak Dalam Islam

Definisi Akhlak Dalam Islam

Definisi Akhlak Dalam Islam – Mendengar dan membicarakan tentang akhlak maka tidak akan pernah habis, terlebih melihat generasi zaman sekarang yang begitu sedikit pengetahuannya tentang akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat dan saat bersosialisasi dengan siapapun pasti kita tidak terlepas dari akhlak. Apa yang kita lakuka, sudahkah perbuatan kita itu pantas dan sesuai dengan syari’at Islam.

Dalam semau agama mengajarkan tentang perilaku yang baik, apa lagi dalam agama Islam, semua hal yang berlaku, mulai dari yang paling kecil sampai hal yang paling besar sudah dijelaskan dan ada ajarannya secara jelas, gamblang dan dicontohkan langsumg oleh Rasulullah Salallahualaihuwasallam. Kata Akhlak mempunyai arti dan makna yang sangat luas untuk segala tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertain Akhlak

Definisi Akhlak Dalam Islam

Akhlak berasal dari Bahsaa Arab yakni Al-Khulk yang artinya tabeat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuak. Menurut istilah, Akhalk ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang dapat mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak artinya budi pekerti atau kelakuan, dan menurut para ahli penegtian akhlak:

1. Menurut Inbu Maskawaih

Akhlak ialah “hal li nnafsi daa’iyatun lahaa ila af’aaliha ghoiri fikirn walaa ruwiyati.” yakni sifat tartanam dalam jiwa seseoarang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

2. Menurut Abu Hamid Al Ghazali

Akhlak yakni sifat yang sudah terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang hati dan mudah tanpa memikirkan dirinya dan tanpa adanya renungan terlebih dahulu.

BACA JUGA :   Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia

3. Menurut Ahmad bin Mushthafa

Akhlah ialah sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, dimana keutamaan itu yakni terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan yaitu kekuatan berfikit, marah dan syahwat atau nafsu.

4. Menurut Muhammad bin Ali Asy Syarif Al Jurjani

Akhlak ialah sesuati yang sifatnya (baik atau buruk) yang tertanam kuat dalam diri manusia yang darinyalah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berfikir dan direnungkan.

Dalam Al-Qur’an surah Al-Qolam ayat 4, dikatakan “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) berada diatas bidu pekerti yang agung”. Dam dalam sebuah hadits dikatakan bahwa “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

Sehingga sudah jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlak Nabi Muhammad Salallahualaihu Wasallam. Akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam harus kita ikuti dan dijadikan suri tauladan yang baik. Terdapat dua sumber yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yakni Al-Qor’an dan As-Sunnah yang dengan keduanya dijadikan sebagai sumber dari akhlak Islamiyah. Bila manusia Sudah berakhlakul karimah atau sudah berakhlak yang baik, mulia dan terpuji maka InsyaAllah hidupnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Itulah sekilas penjelasan tentang Definisi Akhlak Dalam Islam, terima kasih telah menyempatkan membaca, semoga artikel yang anda baca bermanfaat, jangan sungkan untuk mengirimkan kritik maupun saran kepada redaksi kami

Baca Juga >>>

BACA JUGA :   Islam dan Proses Integrasi

You May Also Like

About the Author: Estriana Fiwka